Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Stadgar

Stadgar för Yrkesföreningen för Personligt ombud i Sverige

§ 1
YPOS (Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige) är en förening för Personliga Ombud. Föreningen är fackligt, partipolitisk och religiöst obunden. 

§ 2
YPOS är en fristående förening i förhållande till myndigheter och intresseorganisationer. Den ska verka för att Personliga ombud skall vara en stark och levande yrkeskår.

Föreningens medlemmar skall verka för
- att stärka och profilera yrkesrollen samt värna om dess fristående ställning.

Föreningens styrelse skall verka för
- att hålla medlemmarna kontinuerligt informerade om utveckling inom yrkesområdet, samt medverka till en hög grad av dialog och erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar.
- att det sker en organiserad utbildning och fortlöpande kursverksamhet för medlemmarna samt bevaka den forskning som berör yrkesgruppen.
- att upprätthålla goda förbindelser med andra organisationer.
- att vara remissinstans för gällande frågor inom yrkesområdet.
- att samarbeta internationellt på ett sådant sätt att det främjar medlemmarnas intresse samt bygga upp goda samverkansrelationer med motsvarande yrkesgrupper inom Europa och globalt
- att arbeta med opinionsbildning.

§ 3
Mom 1
Berättigade till medlemskap är alla yrkesverksamma Personliga Ombud.
Mom 2
För att vinna medlemskap skall av föreningen fastställd medlemsavgift betalas. Avgiften erläggs kalenderårsvis.
Mom 3
Medlem har full förslags-, yttrande- och rösträtt på medlemsmöte.
Mom 4
Berättigade till stödmedlemskap är envar som stöder föreningens ändamål samt har erlagt av föreningen fastställd avgift.
Mom 5
Stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
Mom 6
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och prövas av föreningens styrelse.
Mom 7
Medlem som ej erlagt avgift till föreningen inom tre månader efter sista fastställt inbetalningsdatum anses ha utträtt ur föreningen.
Mom 8
Medlem ska verka för föreningens sammanhållning och utveckling.
Mom 9
Uteslutning av medlem kan ske om medlem motarbetar eller på annat sätt söker skada föreningen. Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse.

§ 4
Föreningen har Stockholm som säte. 

§ 5
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Kallelse skall ske senast 8 veckor innan årsmötet via post eller e-post. På årsmötet har alla medlemmar rösträtt. För stödmedlemmar gäller § 3 mom 5. Extra årsmöte kan ske när styrelsen finner detta nödvändigt. Motioner som skall tas upp skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.

§ 6
Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen är beslutmässig då minst halva styrelsen är närvarande.

§ 7
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 8
Ordförande och styrelseledamöterna väljs av årsmötet. Ordförande väljs på ett år. Samtliga övriga ordinarie ledamöter väljs på två.Suppleanter väljs för ett år. Dock skall vid första årsmötet 3 ledamöter väljas för ett år. Firmatecknare för YPOS ska vara två ledamöter i YPOS styrelse. Dessa två, företrädesvis ordförande och kassör är de som göra uttag på föreningens konto. De ska kunna göra uttag var för sig. 

§ 9
Årsmötet hålls senast under maj månad. Årsmötet beslutar om styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.
Årsmötet beslutar om medlemmarnas motioner.
Årsmötet väljer ordförande och styrelse, justerare, revisorer och valberedning. 

§ 10
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. De ska delge styrelsen sin granskning en vecka före årsmötet, samt på årsmötet berätta om sin granskning. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11
För ändring av dessa stadgar krävs att beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varande följande föreningsmöte, varav ett årsmöte.

§ 12
Föreningens verksamhetsår är från 1a april t.o.m. 31 mars.

§ 13
Beslut om förenings upplösning fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöte, varav ett årsmöte.

Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla organisationer eller ändamål som gagnar syftet enligt §§1 och 2.