Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Etikdokument

Ladda ner YPOS Etikdokument här

Etikdokument för personligt ombud

”En god vän gjorde en gång liknelsen mellan människor och skåp med väldigt många dörrar och fack. En del människor får aldrig chansen att öppna de där facken, eller så tar de inte chansen. När man öppnar dörrarna och facken lite grann är det viktigt att man vågar titta på vad vi har därinne.”

Ur ”Innanför” av Steve Sjöquist/K.E. Eriksson, 2004 

 

Illustration av Anna Larsson

(Etikdokumentet är framtaget av en arbetsgrupp på uppdrag av YPOS styrelse hösten 2009 och reviderades 2010, 2011, 2012 och 2016.)

Innehåll:

 1. Inledning och syfte
 1. Möten med människor
 1. Personliga ombuds värdegrund
 1. Etik och moral
 1. Personliga ombuds förhållningssätt
 1. Personliga ombuds yrkesetik
 1. Personliga ombuds unika ställning
 1. Personliga ombuds bemötande
 1. Personliga ombuds samverkansetik
 1. Vad är etiskt dilemma?

 

 1. Inledning och syfte

 

Syftet med YPOS etikdokument är att det ska bidra till ökad etisk medvetenhet. Vi ska kunna reflektera över och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämpligt eller olämpligt, ont eller gott i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman.

Dokumentet ska utgöra en vägledning för ställningstaganden och handlingar som vi gör i det dagliga arbetet. Det kan även användas som underlag för planerings- och utvecklingsarbete.

 

Etikdokumentet ska vara en grund för diskussioner och dialog om etik.

 

YPOS etikdokument ska vara ett levande dokument som ständigt utvecklas. Det ska vara ett dokument som utvecklar yrkesmognaden och hjälper oss att reflektera över vem vi är och vad vi gör. Den dagen ditt arbete börjar bli slentrianmässigt måste du stanna upp och reflektera över vad du håller på med.

 

Vi har valt upplägget att på varje sida:

 

 • beskriva de etiska begreppen
 • avsluta med ett par frågor eller tankar som kan leda till reflektion

 

För att lättare kunna läsa dokumentet benämner vi de personer vi möter i vårt arbete för klienter.

 

För bättre flyt i texten använder vi oss av benämningarna personligt/personliga ombud och vi.

 

Frågor och reflektioner.

Vad är etisk medvetenhet för dig?

Vad innebär reflektion för dig?

Vad är syftet med det jag gör?

För vem gör jag det jag gör?

 

 1. Möten med människor

 

Vårt arbete som personliga ombud består av ständiga möten med människor. Förhållningssättet ska kännetecknas av respekt för individen och av professionalism.

 

Som personligt ombud arbetar vi med oss själva som enda redskap. Det ställer stora krav på våra personliga egenskaper och vår förmåga till självreflektion. Framgången i mötet är beroende av hur vi uppträder gentemot klienter, anhöriga, myndigheter m.fl. Det är lätt att hamna i etiska dilemman och genom detta uppleva någon form av etisk stress.

 

Empati

Inkännande eller inlevelseförmåga. Utmärkande för empati är förmågan att ha insikt om den andres känsloläge.

Empati kan beskrivas att känna med någon.

 

Sympati

Välvillig förståelse, känsla av gillande eller tillgivenhet.

Sympati kan beskrivas att känna för någon.

 

Frågor och reflektioner.

Vad innebär respekt för individen?

Hur påverkas vi av de möten vi har?

Vad är etisk stress för dig?

Hur hanterar du etisk stress?

Vad innebär empati och sympati för dig?

 

 1. Personliga ombuds värdegrund

 

I personliga ombuds arbete är det viktigt att utgå från en värdegrund som vilar på en helhetssyn och en humanistisk människosyn. En personligt integrerad värdegrund är förutsättningen för att förstå och respektera skillnader i varje människas personliga ställningstagande.

 

För att integrera och utveckla vår personliga värdegrund kan vi använda oss av följande begrepp:

 

Saklighet

Tydlighet

Meningsfullhet

Rättskänsla

Balanserat omdöme

Nyanserat synsätt

Empati

Lyhördhet

 

Humor

Delaktighet

Förståelse

Integritet

 

Kreativitet

Flexibilitet

Kritisk självinsikt

Tolerans

Vidsynthet

Social kompetens

 

Samförstånd

Välvilja

Självständighet

Ansvarstagande

Mod

Civilkurage

 

Vi har alla ansvar för att reflektera över vårt arbete och över oss själva. Vi har även ansvar att lyfta upp och synliggöra problem som kan finnas. En öppen dialog med klienter, arbetskamrater, chefer och andra samverkanspartners är en del av det löpande arbetet och en förutsättning för god kvalitet.

 

 

Frågor och reflektioner.

Hur anser du att människors olikheter respekteras?

Vad betyder ovanstående begrepp för dig?

Vad innebär en helhetssyn för dig?

Hur kan ni tala med varandra om värderingar?

Hur viktigt är det för dig att uttrycka din uppfattning, din ståndpunkt eller dina åsikter?

 

 1. Etik och moral

 

Att handla etiskt innebär att ha förmåga att ta ställning till vad som är rätt eller orätt, ont eller gott i en viss situation. Ofta kopplar vi ihop begreppen etik och moral. När vi talar om moral utgår vi dock från praktiska handlingar medan vi med etik syftar på våra reflektioner och ställningstaganden över vad som är gott – ont, rätt – orätt.

 

Etik

Är när människan börjar reflektera över sin moral.

Etiken är vad vi tänker.

Etik står för hur vi reflekterar över och i ord uttrycker vår moral

 

Moral

Moral står för hur vi faktiskt handlar och hur vi faktiskt värderar, bedömer och tar ställning till vad som är gott och ont, rätt och fel i stort och smått.

 

 

Etiken är således på ett djupare plan än moralen. Reflektionen av vår moral är grunden i vårt arbete som personliga ombud.

När jag reflekterar över min moral kommer jag till insikt om min etik.

Ju mer insikt jag har om min etik desto större respekt och förståelse kan jag få för andras etik.

 

Frågor och reflektioner.

Vad är etik för dig?

Vad är moral för dig?

Vad gör du när din etik inte stämmer överens med din klients etik?

Vad gör du när din etik inte stämmer överens med din kollegas etik?

Vilken beredskap krävs för du ska kunna reflektera över din etik?

Vilken beredskap finns för konflikthantering inom din organisation?

 

 1. Personliga ombuds förhållningssätt

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Kirkegaard

 

Förhållandet mellan personligt ombud och de klienter vi möter är inte jämlikt. Klienterna står alltid i ett beroendeförhållande till oss som personliga ombud. Det ger oss en viss makt som aldrig får missbrukas.

 

Det är viktigt att vi klargör våra roller; den som är personligt ombud ska vara professionell i sitt förhållningssätt och inte vara privat. Det utesluter inte att vara personlig och ha närhet till klienterna.

För att ha ett professionellt förhållningssätt krävs kunskap, självkännedom, empati och inte minst reflektion.

 

Frågor och reflektioner.

Vad är ett professionellt förhållningssätt för dig?

Hur undviker vi att missbruka vår makt?

Hur kan vi vara ”inte en vän men som en vän” i relationen med klienten?

Hur jämlika är vi i möten med klienter?

På vilket sätt ger du en professionell profil till myndigheterna?

På vilket sätt är du professionell gentemot dina kollegor?

 

 1. Personliga ombuds yrkesetik

 

Som personligt ombud måste mitt arbete ständigt genomsyras av etisk medvetenhet och etisk mognad. Detta kan vi bara uppnå då vi kan reflektera över oss själv, vårt agerande och de situationer vi befinner oss i.

 

I vår yrkesutövning bör vi utgå ifrån en humanistisk människosyn. Med denna menas:

 • att alla människor har lika värde
 • att människan har rätt att välja fritt
 • att människan har rätt att påverka sin livssituation
 • att varje människa är unik
 • att varje människa kan utvecklas

 

Dessutom bör vi även ha med oss följande:

 

Klientens återhämtning är ett förändringsarbete som ofta är svårt och kan ta lång tid. För att våga förändra sig själv och synen på omgivningen måste man ha en trygg och stabil grund att vila på. Det får man genom en relation där det ges utrymme till reflektion och eftertanke. Relationen kan ge mod att försöka tänka och agera utifrån ett nytt synsätt. Att fokusera på återhämtning innebär att arbeta där klienten befinner sig för tillfället med det som är aktuellt för klienten just då.

 

Empowerment är ett annat viktigt begrepp i vårt arbete som personliga ombud. Genom att vara delaktig får klienten insikt och förståelse för sin situation och utvecklar förmågan att ta makten och ansvaret över sitt liv.

 

Som personliga ombud bör vi även utgå från ett salutogent perspektiv då vi möter våra klienter. Det salutogena perspektivet fokuserar på det friska. Vi bör lyfta klientens resurser och förmågor och arbeta vidare utifrån de förutsättningar som klienten har.

 

Frågor och reflektioner.

Vad innebär de olika delarna av en humanistisk människosyn?

I vilka situationer är det lämpligt/olämpligt att mina personliga etiska värderingar märks i min yrkesutövning?

 

 1. Personligt ombuds unika ställning

 

Personligt ombud ska ha en fristående ställning gentemot andra aktörer. Det ställer stora krav på vår kommunikation med andra. Det är viktigt för våra klienter att de upplever att vi är fristående för att vi ska vara ett bra stöd.

 

I vårt uppdrag ingår även att uppmärksamma och påtala systemfel.

 

Det som är unikt med rollen personligt ombud är bland annat:

 • den fristående ställningen
 • att vi ska vara lojala med klienten. Vi utgår från klientens behov och önskemål
 • att vi ska uppmärksamma systemfel, brister och hinder

 

Vi ska som personliga ombud inte:

 • besluta om insatser (myndighetsutövning)
 • ta över huvudmännens ansvar för samordning av insatser från olika myndigheter
 • svara för behandling eller annan vårdinsats som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen

 

Viktiga grundförutsättningar är att:

 • klienten ska bestämma själv – ombudet ska stödja klienten med resurser för att nå egna mål
 • det finns en personkontinuitet – att det är samma ombud över tid
 • ha långsiktighet och tålamod – en "grundbult" för att nå resultat i arbetet med denna målgrupp
 • ha en nära relation – att lära känna klienten och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och förändring påbörjas
 • arbeta i klientens naturliga miljöer bl.a. genom hembesök
 • arbeta flexibelt i nuet – klientens unika behov, aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete

 

Frågor och reflektioner.

Vad anser du vara unikt för just personliga ombud?

Vad innebär begreppet fristående ställning för dig?

Ska vi alltid vara lojala med klienten?

Vad anser du att systemfel är?

Hur påverkar ensamarbetet dig i din yrkesutövning?

 

 1. Personliga ombuds bemötande

 

I mötet med andra är det viktigt att vara medvetna om vilka budskap vi sänder genom bland annat:

 • röstläge
 • kroppsspråk
 • de ord som används
 • klädsel
 • ansiktsmimik
 • egenskaper, värderingar och könstillhörighet

 

Ett etiskt bemötande handlar om att klienten ska känna sig delaktig och respekterad. Vi ska skapa lugn och ro i mötet. Det betyder att diskussioner inte ska ske ”för öppen ridå” och att telefoner eller andra besök inte får störa.

 

Personliga ombuds bemötande grundar sig på:

 

 • engagemang
 • integritet
 • klientens självbestämmande
 • klientens inflytande
 • klientens delaktighet
 • respekt för klienten
 • flexibilitet
 • kreativitet
 • saklighet och tydlighet
 • samförstånd med klienten
 • självreflektion

 

Frågor och reflektioner.

Vad innebär ovanstående begrepp för dig?

Vilka tillfällen är det tillåtet att fatta beslut över en klients huvud eller i dennes frånvaro?

Hur reflekterar du över det budskap du sänder genom röstläge, kroppsspråk, klädsel, ansiktsmimik, ordval, dig som person, dina egenskaper, dina värderingar och din könstillhörighet?

 

 1. Personliga ombuds samverkansetik

 

Personliga ombud bör - för att det ska gynna klienten - kunna samverka med kollegor och andra aktörer i samhället. Ibland uppstår situationer där andra aktörer kan uppfatta oss som obekväma. Det är viktigt att tydliggöra personliga ombuds uppdrag för att skapa förståelse.

 

Det har stor betydelse hur vi:

 • tar kontakt med varandra
 • talar med varandra
 • uppmuntrar och kritiserar varandra
 • stödjer varandra och hur vi kompletterar varandra
 • respekterar varandras olikheter
 • respekterar varandras uppdrag

 

Personliga ombud kan visa förståelse för att andra verksamheter har en påfrestande arbetssituation. Men det får aldrig hindra vårt arbete. Vi måste komma ihåg vårt uppdrag och framföra klientens behov och önskemål utan att ta hänsyn till andra verksamheters arbetsbelastning.

 

Frågor och reflektioner.

Vad innebär samverkan för dig?

Hur tar vi kontakt med varandra?

Hur uppmuntrar och kritiserar vi varandra?

Hur stödjer vi varandra och hur kompletterar vi varandra?

Hur respekterar vi varandras olikheter?

Hur mycket hänsyn ska vi visa för andra verksamheters arbetssituation?

Hur långt är du beredd att gå som personligt ombud för att klientens behov och önskemål ska tillgodoses?

 

 

 1. Etiska dilemman

 

Etiska dilemman uppstår då olika etiska värden står i motsättning till varandra och vi tvingas välja mellan två eller flera lösningar. Det finns inte något facit där vi en gång för alla kan finna det rätta svaret. Om det fanns en alltigenom rätt eller god lösning på ett problem så vore det inte ett etiskt dilemma. Etiska dilemman kan ge oss etisk stress.

När vi står inför ett etiskt dilemma, måste vi reflektera och samtala om det, och med lagstiftningens värden och mål i minnet finna vägar framåt. I samtalen kan vi försöka se och belysa problemet ur olika synvinklar och samtidigt ha de etiska värdena som grund. Vi måste använda vår kunskap, vårt förnuft, vår förmåga till inlevelse och vårt samvete.

 

Som personliga ombud har vi ett synsätt där vi generellt tycker att en sak är självklar – åtminstone ibland, i vissa situationer. Men inte alltid. Person och situation är avgörande för hur vi agerar. Det som verkar så självklart i en situation är kanske inte lika självklar i en annan situation och det är viktigt att vi reflekterar över dessa skillnader.

 

Frågor och reflektioner.

Vad är etiska dilemman för dig?

Hur hanterar du etiska dilemman?

Vad är etisk stress för dig?

Hur hanterar du etisk stress?

Är alla situationer självklara för dig?

 

Ett lyckat uppdrag

slutar med att klienten

har en känsla av

att han/hon själv har gjort

det utförda arbetet.

 

 

/loggaisverige.jpg