Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige

Socialdepartementet

Den 31 maj var representanter från YPOS inbjudna att delta i en diskussion på Socialdepartementet. En diskussion om regerings satsningar inom psykiatri och psykisk hälsa under åren 2007-2011. YPOS representerades av Gertrud Magnusson, Robert Karlsson och Heléne Ärlegård.

Diskussionen utgick från tre områden;

  • Kvalitet, utveckling och kompetens
  • Arbete och sysselsättning
  • Barn och unga

Frågeställningarna var;

Vilka insatser har fungerat respektive inte fungerat.

Vilka är de tänkbara orsakerna

Vad bör göras framöver

Vilka insatser bör/kan fortsätta i kommande satsningar.

Är det några områden som behöver förstärkas

Är det några områden som saknas

Det som blev tydligt under diskussionen/mötet var att det göras rejäla satsningar nationellt men att det finns en del svårigheter att implementera det på lokal nivå. Politiska satsningar, visioner som beslutas på riksnivå bör tydligare förmedlas och förankras hos kommunal- och landstingspolitiker. Farhågor som aktualiserades var bristen på psykiatriker och det befarades att kulmen ännu inte var nådd. Flera upplevde en tillströmning av unga med multiproblematik och att det svårast sjuka i vissa avseenden fick stå tillbaka. Jan-Olof Forsén, RSMH, myntade ett nytt uttryck samSverkan. Många delade uppfattningen att en förutsättning för en god psykiatri är samSverkan mellan kommunala verksamheter och landsting.

Diskussionen var intressant och berikande och vi fick en inblick i många olika projekt och satsningar. Då personligt ombud inte är ett projekt utan snarare en långsiktig satsning var det svårt att direkt utgå från personligt ombud i diskussionen. Det vi försökte förmedla var klienternas situation utifrån det nya socialförsäkringssystemet och vad den inneburit ifråga om osäker ekonomi, svårigheter att få kontinuerlig läkarkontakt och relevant behandling (psykiskt & fysiskt) samt klienternas hinder att delta i arbetslivsinriktade satsningar.

 

En kontakt med en tjänsteman från departementet etablerades och ett möte planeras under hösten 2011.

Rapport från det planerade mötet, socialdepartementet, 2011. 

Den 29 september träffade Gertrud Magnusson, Heléne Ärlegård, Robert Karlsson samt undertecknad ämnesråd Håkan Wrede och kansliråd Malin Ekman Aldén på socialdepartementet.

 Mötets syfte var att etablera en personlig kontakt med den som ”äger frågan” om Personligt ombud på departementet för fortsatt kontakt samt informera kring yrkesföreningen, Personligt ombud och hur livet kan vara för våra klienter i dagens samhälle.

 Ämnesråd Håkan Wrede har nyligen blivit tillsatt i frågor som gäller Personligt ombud på socialdepartementet och var tillsammans med Malin Ekman Aldén mycket intresserade av våra erfarenheter, synpunkter och övrig information vi hade att delge.

 Vi reflektera och informerade bland annat om:

  • Bildandet av YPOS
  • Likheter/olikheter kring hur vi som Personliga ombud är anställda i Sverige. Att det fortfarande finns ombud som arbetar som ensamt ombud, utan kollegor.
  • En beskrivning utifrån hur vardagen ser ut för många idag av dem vi möter och reflekterar över skillnaden för 8 – 10 år sedan, t ex det ökade antalet myndighetskontakter för vår målgrupp, den ekonomiska utsattheten/otryggheten som starkt påverkar möjligheten till återhämtning.
  • Vad vi ser för hinder och möjligheter i samband med återhämtning för våra klienter/uppdragsgivare.

 I budgetpropositionen för 2012 nämns inte verksamheten Personligt ombud, men Håkan Wrede informerade om att stadsbidraget för verksamheten är permanentat.

 Tjänstemännen på socialdepartementet ansåg att det finns ett behov av att strukturerat kunna samla in de Personliga ombudens erfarenheter, men hur detta skall göras finns idag inga förslag eller idéer om.

 Stenungsund 2011-10-04

 

Maria Jorfors